Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Processing Machine

Máy Chấn CNC

Price: please contact

AMADA F-BEST 1503

Price: please contact

Punching Machine Komatsu

Price: please contact

AMADA TP-45-X2

Price: please contact

ĐỘT AMADA PEGA345

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

AMADA AP325107

Price: please contact

AMADA APELIO

Price: please contact

AMADA PEGA-358NT

Price: please contact

AMADA PEGA-204040

Price: please contact

CNC Cutting Machine

Price: please contact

CNC Cutting Machine

Price: please contact

PRESS MACHINE

Price: please contact

PRESS MACHINE

Price: please contact

Price: please contact

Auto stamping AAA AC1-20N3

Price: please contact

AMADA RG35S

Price: please contact

Press machine

Price: please contact

Machine AMADA RG-80S Got

Price: please contact

Saw MACHINES

Price: please contact

Cutting Machines

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

1 - 2 - 3 - 4

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com